Regulamin konkursu sklepu internetowego Alpinexus.pl

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.alpinexus.pl prowadzony jest przez firmę ALKO Alina Czepiel ul. Stanisława Dubois 19/31 15-349 Białystok NIP: 5421257414; adres poczty elektronicznej: alpinexus_outlet@wp.pl, numer telefonu kontaktowego: 662-616-536 oraz 609-651-597
2. Konkurs zostanie przeprowadzony poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.alpinexus.pl.

3. Facebook nie jest współorganizatorem konkursu i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) Wysłała poprzez formularz kontaktowy wiadomość, do czego użyje przedmiotu konkursowego.
b) Nie jest pracownikiem ALKO Alina Czepiel.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi wysłać informacje, do czego użyje przedmiotu konkursowego

b) wyrazić zgodę do przesyłania jej materiałów marketingowych

c) podać swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są cyklicznie zmieniane przedmioty, umieszczone podczas wysyłania formularza na stronie formularza.

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który w okresie trwania konkursu, napisze najlepszy według serwisu www.alpinexus.pl tekst, opisujący jak wykorzysta otrzymaną nagrodę.

4. Wszelkie próby oszustwa, w szczególności polegające na zakładaniu kont poczty elektronicznej jedynie w celu rozsyłania na nie zaproszeń, spowodują natychmiastowe usunięcie z konkursu oraz wyciągnięcie konsekwencji prawnych zgodnie z literą prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie Konkursu.

7. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres konkurs@alpinexus.pl w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

8. Nagrody zostaną dostarczone do zwycięzców konkursu za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody zgodnie z pkt. 5.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej,  niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.alpinexus.pl.

 

Ta strona używa ciasteczek. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich wykorzystanie, opuść stronę.